1. september 2019 trådte en nye bekendtgørelse for energimærkning i kraft. Formålet med denne bekendtgørelse er at give bedre forudsætninger for at udarbejde retvisende energimærkninger samt for at forberede den digitale kontrol i de indberetningsprogrammer, der bruges til udarbejdelse af et energimærke.

Bekendtgørelsen for energimærkningsordningen beskriver bl.a. reglerne for energimærkning ved salg og udlejning af bygninger samt energikonsulenternes rolle og forpligtelser.

De to nye bekendtgørelserne; hhv. ”Ny Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger” samt ”Ny Bekendtgørelse om Håndbog for Energikonsulenter” (HB2019), skal være med til at skabe en mere robust energimærkningsordning. Den nye håndbog for energikonsulenter skal skabe grobund for lettere og mere forståelige energimærkninger, der let kan omsættes til handling.

Helt lavpraktisk betyder det, at håndbogens struktur ændres, så der i stedet for ét bilag nu er flere bilag, som hver især er målrettet de forskellige bygningskategorier, herunder; nye bygninger, energimærkning uden bygningsgennemgang samt eksisterende bygninger. Formålet er at skabe en metode til at sikre et bedre energimærke til kunden og at klæde den enkelte energikonsulent bedre på til opgaven.

Synliggør bygningens energiforbrug

Men hvad er det nu lige, et energimærke er?

Den lovpligtige energimærkning er en del af en ejendoms papirer, som køber skal gøres bekendt med, inden en købsaftale indgås. Eksisterer der ikke et gyldigt energimærke på ejendommen, som bruges, skal sælger igangsætte udarbejdelse af et nyt. Sælger skal udlevere et gyldigt energimærke til ejendomsmægleren, for at mægleren kan annoncere sælgers ejendom med henblik på salg.

Undtaget fra krav om energimærkning er bl.a. sommerhuse, kolonihavehuse, fredede bygninger og særlige produktions- og lagerbygninger med en bestemt anvendelseskode.

Et energimærke er i høj grad også et værktøj for en ejendom, som ønsker at synliggøre bygningens energiforbrug og behov, og hvor det fremgår, hvilke mulige energibesparelser der evt. kan igangsættes.


Nye bygninger:

Ved opførelse af en ny bygning eller ved omfattende ombygninger, der kan sidestilles med nybyggeri, skal der også udarbejdes et energimærke. Inden ibrugtagning af ejendommen skal energimærket fremlægges for den kommunale bygningsmyndighed.

For nye bygninger udarbejdes først en energirammeberegning, som efterfølgende danner grundlag for det nye energimærke på ejendommen. Dette må ikke udføres af samme person (rådgiver), da kontroldelen er vigtig og afgørende for energimærkets rigtighed.

En energimærkning er gyldig i ti år fra udstedelsesdatoen.

Besparelser for mange tusinde kroner

Energimærkets formål er at fremme energibesparelser og øge hhv. effektiviteten inden for anvendelsen af energi i bygninger, og imødekomme de vedvarende grønne energikilder, som kan medvirke til en væsentlig reducering af en bygnings vand- og varmeforbrug, skabe de rigtige rammer for et bedre indeklima og sænke bygningens CO2-udledning markant.

Et energimærke går fra skalaen A2020 til G og viser, i hvor god energimæssig stand din bygning er. Jo bedre energimærke, jo lavere varmeudgifter og klimapåvirkning. Et A2020 energimærke betegnes som et nyt lavenergihus/bygning.

I selve energimærkningsrapporten, der følger med til enhver bolig, kan man få et overblik over mulige energibesparelser. De meste rentable besparelser er listet først og de mindre efterfølgende.

Undersøgelser viser, at der er mange penge til forskel på, hvorvidt man har det ene eller det andet energimærke. Og der er ikke kun tale om energibesparelser ved et ændret energimærke. Der kan faktisk være rigtig mange penge til forskel på boligprisændringen ved blot et enkelt trin op ad energiskalaen (eks. fra D til C).

Tag fat i Bang & Beenfeldt i dag, vi har energikonsulenter, som kan hjælpe dig i processen.

Læs også mere om energimærkning her.

Besøg vores sider: facebook linkedin