Igen i år er der blevet åbnet for en ansøgningsrunde for byfornyelsesmidler, og beboere i en andelsbolig- eller ejerforening eller i en privat udlejningsejendom har nu mulighed for at søge om tilskud til at forbedre deres ejendom. Dette i henhold til ‘Lov om byfornyelse og udvikling af byer’. Der findes en række krav og kriterier, som ejendommen skal opfylde for at komme i betragtning til byfornyelsesstøtte.

Hvilke slags projekter kan der søges støtte til ifm. byfornyelse?

Byfornyelsesloven er et samarbejde mellem staten og kommunerne, og administreres af kommunerne. Det er op til den enkelte kommune at vurdere, hvilke projekter der skal modtage tilskud. Nogle kommuner giver kun tilskud til ejendomme i bestemte byområder, til bevaringsværdige ejendomme eller til bestemte typer af byggearbejder. Men generelt lægges der især vægt på energioptimering, cirkulær økonomi og klimatilpasning, f.eks. via de tiltag, som er anbefalet i ejendommens energimærkningsrapport. I Københavns Kommune prioriteres bl.a. projekter med følgende kendetegn højt:

  • Ejendomme med manglende toilet og bad.
  • Ejendomme beliggende i udsatte byområder.
  • Projekter, der kan bidrage med ny viden om bæredygtige løsninger, såkaldte ”demonstrationsprojekter”.
  • Projekter der genanvender materialer, skaber bynatur, bedre dagslys og / eller begrønning.

Derudover er der enkelte områder i København, som Sundby Syd og Nordvest, som har fået tilført ekstraordinære midler.

Tilskuddene ligger typisk på 25-33% af de tilskudsberettigede arbejder, så der kan potentielt være tale om en forholdsvis stor økonomisk støtte. Som noget nyt er der dog indført et loft i form af et maksimalt støttebeløb pr. bolig i bygningen, uanset typen af projekt. I støjpuljen er maksimalstøtten defineret pr. vindue.

Bemærk, at igangsatte projekter ikke støttes.

Københavns Kommune har i år tre forskellige renoveringspuljer med forskellige ansøgningsfrister.

De tre puljer i foråret 2020:

  • Ordinær bygningsfornyelse
  • Støjpulje
  • ”Toiletpuljen”

Ordinær bygningsfornyelse:

I denne pulje gives der støtte til bl.a. renovering af klimaskærmen og energiforbedringer i etageejendomme. Her er fokus på ”den gode bolig” med et sundt indeklima og et ansvarligt energi- og ressourceforbrug. Projekter, der demonstrerer gode og innovative løsninger inden for klimatilpasning, vægtes højt – eks. solceller, genanvendelse af regnvand eller nye badeværelsesløsninger, såkaldte demonstrationsprojekter. Dog kan I stadig opnå støtte til de mere traditionelle renoveringsprojekter, såfremt støjisolering, isolering eller energibesparelse indtænkes.

Tilskuddet defineres af, hvorvidt der er tale om et demonstrationsprojekt eller ud fra bygningens ”SAVEværdi”. Her er et loft for maksimal støtte defineret pr. lejlighed.

Ansøgningsfrist for ordinær bygningsfornyelse: D. 1. marts 2020

 

Støjpulje:

I støjpuljen gives der tilskud til særligt støjplagede ejendomme, og ejendomme, som ønsker at udskifte eller renovere vinduer mod gadesiden. Der lægges vægt på en arkitektonisk helhed i løsningen, hvilket kan stille specifikke krav til vinduestyper. Ejendommen skal have nogle specifikke mangler på eksisterende vinduer og være stærkt støjbelastet for at komme i betragtning.

Ansøgningsfrist for støjpulje: D. 1. april 2020

 

”Toiletpuljen”:

I denne pulje ydes tilskud til etablering af wc og/eller bad i lejligheder med installationsmangler i form af manglende wc eller bademuligheder i boligen. Tilskuddet kan søges af hele ejendommen eller af én enkelt lejlighed.

Man kan godt opnå støtte fra eksempelvis både toiletpuljen og den ordinære pulje, hvis man har installationsmangler og trænger til nye vinduer og tag.

Ansøgningsfrist for “toiletpulje”: D. 1. maj 2020

Københavns Kommune har desuden udarbejdet en folder, som giver et indblik i støttemulighederne. Den kan du læse her.

Hjælp til ansøgningen

Bang & Beenfeldt har mange års erfaringer med at hjælpe andelsbolig- og ejerforeninger med at undersøge mulighederne for tilskud til byfornyelse og at udarbejde ansøgninger, så I står stærkere i ansøgningsprocessen. Ligeledes er vi fuldt opdaterede i de nye puljer og metodikker fra Københavns Kommune.
Hvis en forening kommer videre efter den første ansøgningsrunde, er det desuden et krav fra myndighedernes side, at en byggeteknisk rådgiver skal være tilknyttet projektet.

Kontakt os for en uformel snak om jeres behov og ønsker, så vi sammen kan sikre et godt forløb. Tlf. 32 57 82 50 eller info@bangbeen.dk

Besøg vores sider: facebook linkedin