Anvendelige kvadratmeter under taget

Manglen på boliger i København er stor, og en helt oplagt mulighed er at etablere tagboliger og dermed anvende de mange uudnyttede kvadratmeter, som henligger som loftrum under de københavnske tage. Denne idé er der da også mange foreninger, der allerede har taget til sig. Undersøgelser fra Københavns Kommune viser nemlig, at der fremover kommer til at bo flere og flere helt oppe under taget.

Ifølge partner ved Bang og Beenfeldt, Claes Bohn-Willeberg, er det en rigtig god måde at skaffe flere boliger på:

”I stedet for at opføre nye lejligheder og inddrage endnu flere københavnske grønne områder, er det en kæmpe fordel at udnytte de kvadratmeter, vi allerede har. I dag er der langt bedre muligheder for at etablere loftrum til boliger end tidligere, idet det er blevet lettere at isolere under taget og inddrage de ekstra rum til beboelse. Det er populært at bo i højden, boligkvaliteten øges bl.a. med god udsigt over byens tage, forbedret luft- og lysforhold”.

    Relateret billede


Mere attraktive boliger

Og fordelene for foreninger ved at etablere tagboliger er mange:

  • Ejendommens vurdering stiger – grundet et samlet større beboelsesareal
  • Foreningen får et engangsbeløb for salget af loftrum, der som minimum skal svare til foreningens udgifter i forbindelse med beboelsesudvidelsen
  • Foreningen opnår større indtægter ved, at der skal betales boligafgift for det nye boligareal.
  • Foreningen får større og mere attraktive lejligheder, hvilket potentielt giver mere stabile og længere boende andelshavere og ejerforeninger.
  • Skaber energiforbedring, da der vil blive isoleret efter gældende og moderne forskrifter.

    
Overvejelser i forbindelse med tagboliger

Omvendt stiller en udvidelse af eksisterende lejligheder en lang række krav, som skal overholdes. Der er en række centrale juridiske- og byggetekniske forhold, som man bør være opmærksom på. Det er ikke nok at få styr på juraen, det er også vigtigt at få afdækket, hvorvidt bygningen kan tåle og holde til indretning af beboelse i tagarealet.

Herunder giver vi dig en kortfattet tjekliste, så du kan få et overblik over de vigtigste dele, når du påtænker at etablere ekstra boliger i tagetagen eller ønsker at udvide de eksisterende lejligheder øverst i lejligheden.

   Er bæreevnen tilstrækkelig?
Først og fremmest er det naturligvis en forudsætning for etablering af tagboliger, at ejendommens tag er dimensioneret til nye lejligheder. Der skal derfor beregnes på, om der er tilstrækkelig bæreevne i ejendommens konstruktioner til at optage den ekstra belastning, som vil komme fra de nye tagboliger.

 Accepterer andelshaver / ejere afgivelse af loftsrum?
En loftudvidelse kræver accept fra de andelshavere eller ejere, der må afgive deres loftsrum på grund af udvidelsen. Det er et krav, at der stilles erstatningsrum på enten loft eller i kælder til rådighed for de andelshavere eller ejere, som afgiver deres loftsrum.

   Er loftet højt nok?
Der gælder også helt særlige krav til højden på tørloftet, før det må bruges til beboelse.

I rum med skråvægge kan kravet eksempelvis opfyldes med en fri lofthøjde på mindst 2,3 meter over mindst 3,5 m² af gulvarealet. Alt afhængigt af tagets udformning, vil kommunen ofte tillade, at taget hæves lidt.

 Opfyldes brand- og lydkrav?
Brandsikring i forbindelse med etablering af tagboliger kan være kompliceret. Typisk er der tale om ældre beboelsesbygninger, som ikke lever op til kravene til brandsikring af nybyggeri. Byggesagsmyndighederne skal derfor altid inddrages for at tage stilling til, hvilke brandmæssige tiltag, der er nødvendige for at etablere tagboligerne.

Ligeledes er der krav til lydforholdene i forhold til underboer og naboer. Dette skyldes, at etagedæk og eventuelle skillevægge vil blive berørt ved etablering af tagboliger, hvilket kan være til gene for underboer og naboer.

   Kan varme- og brugsvandsanlæg klare ekstrabelastningen?
Derudover stilles der krav om, at samtlige eksisterende installationer vurderes. Dette gøres for at finde ud af, om de eksisterende varme- og brugsvandsanlæg er dimensioneret til at kunne klare den forøgede belastning og om det dermed kan tilsluttes det eksisterende. Ligeledes skal det sikres, at faldstammerne kan transportere det ekstra spildevand.

Det skal ligeledes vurderes, om eventuelle ventilationsanlæg kan fungere, når der etableres ekstra boliger.

Kom godt fra start

Det er vanskeligt for en forening at give sig i kast med projektet på egen hånd. Det vil oftest være den bedste idé både økonomisk og praktisk at tage en rådgiver med, når der skal etableres boliger i tagetagen. En forkert beslutning kan have store konsekvenser for den tekniske standard og ejendommens økonomi.

En byggeteknisk rådgiver kan både hjælpe med tilsyn i forbindelse med udvidelse samt at forestå med de fornødne myndighedsgodkendelser.

Tag Bang & Beenfeldt med i processen. Vi hjælper dig trygt igennem forløbet fra start til slut.

Du kan læse om nogle af vores tagbolig-projekter her.

Billederne er venligst udlånt af RUBOW arkitekter A/S
Fotograf ved RUBOW: Mathias Juel Christensen

Besøg vores sider: facebook linkedin